Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik

1. Algemene Overweging

De volgende bepalingen, ook "de Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik" genoemd, hebben tot doel om te zorgen voor een verantwoord gebruik van het internet, de infrastructuur en de Diensten, en om praktijken te vermijden die de bruikbaarheid en de prestaties van de infrastructuur en/of het datacommunicatienetwerk dat door Combell wordt voorzien (hierna het "Netwerk" genoemd), verminderen.

Deze bepalingen vormen beleidslijnen voor een gebruik van de infrastructuur en het Netwerk dat als aanvaardbaar wordt beschouwd.

De Klant verbindt er zich toe om te allen tijde te voldoen aan deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, en op verzoek van Combell zal de Klant bevestigen dat hij daaraan voldoet.

2. Algemeen principe

2.1 De Klant mag het Netwerk en de infrastructuur enkel gebruiken voor wettige doeleinden. Gebruik van het Netwerk of de infrastructuur dat in strijd is met eender welke van toepassing zijnde wetgeving of reglementering, is strikt verboden. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, de transmissie van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van de auteursrechten, materiaal dat een inbreuk op de privacy van derden zou vormen of dat beledigend, kwetsend, obsceen is, of dat namaak zou kunnen zijn en materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen, ongeacht of de Klant zich bewust was van de inhoud van het doorgegeven materiaal of de van toepassing zijnde wet.

2.2 Combell behoudt zich het recht voor om onmiddellijk enig ongepast materiaal of data te verwijderen en het gebruik van het betreffende gedeelte/de betreffende gedeeltes van het Netwerk door de Klant te blokkeren, wanneer het gebruik of doeleinde daarvan niet overeenstemt met deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik.

2.3 Combell zal geen e-mailadressen of andere persoonlijke identificatiegegevens van Klanten meedelen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Uitzonderingen worden gemaakt in het kader van gerechtelijke onderzoeken waaraan Combell ten volle zal meewerken.

3. Het Netwerk

3.1 Het Netwerk mag door de Klant gebruikt worden om verbinding te maken met andere netwerken over de hele wereld en de Klant gaat ermee akkoord om de beleidslijnen voor een aanvaardbaar gebruik van deze netwerken na te leven. Klanten die een inbreuk plegen tegen de beveiliging van een systeem of netwerk, kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Combell zal ten volle haar medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties wanneer deze onderzoek verrichten naar vermoedelijke strafrechtelijke inbreuken of een schending van de beveiliging van systemen of netwerken.

3.2 De Klant zal niet: - afwijken van de internetprotocols en -normen; - de gebruikersauthentificatie of –beveiliging van een host, netwerk, of account omzeilen ("hacking" genoemd), met inbegrip van elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of account uit te proberen, te scannen of te testen, noch zich bemoeien met de dienstverlening aan een gebruiker, host, of netwerk ("DoS-aanvallen"); - data of verkeer op een netwerk of systeem controleren zonder de uitdrukkelijke toelating van de eigenaar van het systeem of netwerk; - gebruik maken van IP multicasting op een manier die niet voorzien en gecoördineerd wordt door Combell.

4. Gedeelde infrastructuur

4.1 Onze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik houdt in dat wij geen limiet hanteren voor de gebruiksintensiteit van onze gedeelde infrastructuur. Wij rekenen op een gemiddeld gebruik door onze klanten dat redelijk is en proportioneel met de hoeveelheid aangekocht product. Zolang er door uw gebruik geen overlast ontstaat voor andere klanten, wordt de limiet van uw gebruik niet overschreden.

4.2 De Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik zijn opgesteld om te verzekeren dat het gebruik van onze producten in overeenstemming blijft met de ontwerpregels en uitgangsveronderstellingen. Ons aanbod is zo ontworpen dat bij aanvaardbaar gebruik er geen overlast merkbaar zal zijn.

4.3 In praktijk houdt de uitvoering van onze beleidslijnen voor gebruik van onze gedeelde infrastructuur in dat: - Het in eerste instantie belangrijk is om Combell zo goed en volledig mogelijk te informeren over uw wensen en verwachtingen zodat Combell u de meest geschikte oplossing kan voorstellen; - Zodra uw gebruik door Combell als overmatig is beoordeeld, u hiervan op de hoogte wordt gesteld; - Bij overmatig gebruik zal Combell in overleg treden om een meer geschikte oplossing voor te stellen; - Uw gebruik kan beperkt worden om overlast bij andere klanten te beperken; - De beslissing of uw gebruik in overeenstemming is met een redelijk en proportioneel gebruik volledig bij Combell ligt.

5. Elektronische Communicatie

5.1 De Klant zal geen e-mail of andere elektronische mededeling versturen naar een persoon die zich niet akkoord heeft verklaard om dergelijke communicatie te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om ongevraagd massaal mailboodschappen ("junk mail" of "spam") van allerlei aard (handelsreclame, politieke traktaten, aankondigingen …) te verzenden of om dezelfde of gelijkaardige boodschappen te posten naar grote aantallen nieuwsgroepen (overmatig cross-posting of multi-posting, ook gekend als "Usenet spam").

5.2 De Klant zal geen kettingbrieven noch kwaadwillige mails versturen of verspreiden.

5.3 De Klant zal geen hoofdinginformatie die het netwerk identificeert, toevoegen, verwijderen of wijzigen, in een poging om bedrog te plegen of te misleiden. De Klant zal niet proberen om zich uit te geven voor iemand anders door gebruik te maken van vervalste headers of andere identificerende informatie.

6. Verhaalmiddelen

6.1 Onverminderd artikel 2.2 van deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, behoudt Combell zich het recht voor om de Diensten die verband houden met de betreffende Dienstaanvraag, op te schorten. - indien Combell een inbreuk tegen deze Beleidslijnen vaststelt die door de Klant niet wordt verholpen, onmiddellijk nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld door Combell; - indien Combell verplicht is om te voldoen aan een bevel, instructie of verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie.

6.2 Een inbreuk tegen deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik zal, voor alle duidelijkheid, gekwalificeerd worden als een wezenlijke inbreuk volgens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.

7. Schadevergoeding

De Klant zal Combell vrijwaren en schadeloosstellen voor (i) vorderingen van derden met betrekking tot eender welke inhoud of materiaal die/dat zich op het netwerk of de infrastructuur van Combell bevindt; (ii) inbreuken tegen van toepassing zijnde wetten of reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, voorschriften inzake witwaspraktijken en vergelijkbare reglementering; en (iii) inbreuken tegen regels die het gebruik van het internet regelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot elke inbreuk tegen deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik) door de Klant.

8. Wet op de digitale dienstverlening, maatregelen en procedures

8.1 Combell (inclusief haar dochterondernemingen) houdt zich aan de maatregelen die zijn uiteengezet in de EU-verordening nr. 2022/2065 – Digital Services Act ("DSA"). Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze uploaden, delen of anderszins beschikbaar stellen op onze diensten. Alle inhoud die in strijd is met de DSA, andere toepasselijke wetgeving of onze Algemene Voorwaarden kan worden verwijderd en gebruikers kunnen worden onderworpen aan opschorting of beëindiging van hun account op initiatief van team.blue.

8.2 We zullen samenwerken met de relevante autoriteiten zoals vereist door de relevante regelgeving en de DSA, inclusief het verstrekken van informatie (inclusief persoonsgegevens) en hulp bij onderzoeken. Het centrale contactpunt is bereikbaar op het volgende e-mailadres: abuse@combell.com (de "Abuse Email").

8.3 Als een persoon of entiteit op de hoogte is van de aanwezigheid van specifieke informatie en/of inhoud op de dienst van Combell die de persoon of entiteit als illegale inhoud beschouwt, kan deze persoon of entiteit contact opnemen met Combell via de e-mail voor misbruik en een rapport sturen (het "Rapport") dat aan alle onderstaande vereisten voldoet:

  • (a) een voldoende onderbouwde uitleg van de redenen waarom de persoon of entiteit beweert dat de informatie in kwestie illegale inhoud is; en

  • (b) een duidelijke vermelding van de exacte elektronische locatie van die informatie, zoals de exacte URL of URL's, en, indien nodig, aanvullende informatie aan de hand waarvan de illegale inhoud kan worden geïdentificeerd, aangepast aan het type inhoud en het specifieke type hostingdienst; en

  • (c) de naam en het e-mailadres van de persoon of entiteit die de melding indient, behalve in het geval van informatie die wordt geacht betrekking te hebben op een van de in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU bedoelde strafbare feiten; en

  • (d) een verklaring waarin de oprechte overtuiging van de persoon of entiteit die de kennisgeving indient, wordt bevestigd dat de informatie juist en volledig is.

8.4 Zodra Combell een melding ontvangt, stuurt het zonder onnodige vertraging een ontvangstbevestiging naar de persoon of entiteit. Wanneer een Rapport aan de bovenstaande vereisten voldoet, zal Combell die persoon of entiteit op de hoogte stellen van zijn beslissing, met een "motivering". Combell is niet verplicht om een gedetailleerd juridisch onderzoek uit te voeren naar de feiten in het Rapport, maar moet een beoordeling uitvoeren op het niveau dat van een zorgvuldige hostingprovider wordt verwacht.

8.5 Als de persoon of entiteit het niet eens is met de beslissing van Combell, kunnen ze opnieuw contact opnemen met Combell via de Abuse Email, met de redenen waarom ze het niet eens zijn met de beslissing. Combell zal het verzoek onderzoeken en de uiteindelijke beslissing meedelen aan de persoon of entiteit. Niettegenstaande de bovenstaande procedure kan de persoon of entiteit de vermeend illegale inhoud of activiteit ook melden aan overheidsinstanties om zijn rechten te verdedigen.

8.6 Om de transparantie te vergroten en in overeenstemming met de DSA, kan Combell rapporten publiceren waarin de praktijken voor het modereren van inhoud worden uiteengezet, inclusief het aantal en de aard van inhoudsverwijderingen en gebruikersaccounts die zijn opgeschort of beëindigd.

Download (.pdf)