Reglement Wedstrijd “Giveaway Ieperfest 2024”

Deze wedstrijd is onderworpen aan onderstaande voorwaarden die tezamen het reglement inzake de wedstrijd “Ieperfest 2024” (hierna genoemd het “Reglement”) vormen en is voorbehouden aan alle deelnemers die de wedstrijdvraag op META beantwoorden.

Artikel 1: Identiteit van de Organisator

 • Combell nv met zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent en ondernemingsnummer 0541.977.701 (hierna genoemd “de Organisator”, “wij”, “ons”, “onze”) organiseert een wedstrijd van 21 juni ‘24 tot en met 25 juni‘24, en meer in het bijzonder een winactie waarbij de deelnemers een lokale band taggen en daarbij een goede en onderbouwde comment delen via sociale media. (hierna genoemd de “Wedstrijd”).

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

 • De deelnemingsvoorwaarden zijn de volgende:
 • De Wedstrijd staat open voor alle fysieke personen die in België wonen op het ogenblik van de Wedstrijd en binnen de Wedstrijdperiode; een creatief antwoord indienen, met uitzondering van:
  • De personeelsleden van de Organisator; en
 • De deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan personen vanaf de leeftijd van 18 jaar en meer.

Artikel 3: De duur van de Wedstrijd

 • De wedstrijd loopt van van 21 juni ‘24 tot en met 25 juni ‘24. De antwoorden moeten uiterlijk op 25 juni ‘24 elektronisch worden ingediend vóór 12u00.

Artikel 4: Deelnemingsmodaliteiten

 • Om deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer creatief reageren op de actie: "Wil jij deze zomer naar hét hardcore festival? Tag je favoriete lokale band in de comments, vertel ons waarom ze geweldig zijn en maak kans op een dag- of weekendpas!"
 • De beste en onderbouwde reactie winnen volgens het oordeel van een interne jury, die contact opneemt met de winnaars via een privébericht op Instagram of Facebook. De deelnemer alleen is verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die hij aan de Organisator meedeelt. De Organisator heeft het recht de correctheid van de (persoons)gegevens na te gaan. Indien de deelnemer de verplichte gegevens niet volledig en correct invult, is de deelname ongeldig en wordt de deelnemer geacht niet deelgenomen te hebben aan de Wedstrijd.
  Alle kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, brandstof, internet, computer …) zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de Organisator de kosten eisen voor hun deelname aan de Wedstrijd.
 • De digitale antwoorden ontvangen na verloop van de einddatum (25 juni 2024 om 12u00) worden niet in rekening genomen, waarbij de datum van de elektronische ontvangst geldt als bewijs.
 • De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is van essentieel belang dat het geregistreerde Instagram-account of Facebookprofiel actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de deelnemer, zodat de Organisator contact met de deelnemer kan opnemen. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien deze communicatie niet zou aankomen in de mailbox van de deelnemer, doordat het account niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, betreffende de inbox van de deelnemer en/of zijn internetverbinding.

Artikel 5: Procedure tot toewijzing van de winnaars

 • Er zijn 8 winnaars in totaal tijdens de duur van de wedstrijd. 
 • De winnaars worden op de hoogte gebracht via een Instagrambericht op het account dat gebruikt werd bij het antwoorden op de vraag, of via een privébericht op Facebook.
 • Winnaars krijgen tot 24u00 de tijd om te reageren op het privébericht dat ze ontvangen.

Artikel 6: Prijzen

Algemene bepalingen

 • De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting, noch tot het omwisselen in geld, noch tot het ruilen of vervangen ervan, onder andere in geval van verlies of diefstal.
 • De eventuele foto’s of grafische voorstellingen van de prijzen of communicatie hieromtrent zijn niet contractueel.
 • De Organisator biedt geen enkele garantie betreffende de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks met de gewonnen prijs zijn verbonden. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet verdeeld worden en moet aanvaard worden zoals hij is toegekend.

Details van de te winnen prijzen:

 • 4 dagpassen & 4 weekendpassen voor Ieperfest 2024.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid

 • De Organisator kan, in geval van overmacht of bij gebeurtenissen die buiten zijn wil liggen en die de organisatie en het beheer van de Wedstrijd in het gedrang brengen, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verkorten, uitstellen, aanpassen of stopzetten van de Wedstrijd. In een dergelijk geval verbindt de Organisator zich ertoe tot het inlichten van de deelnemers op alle mogelijke manieren en dit binnen het beste tijdsbestek. In het kader van dit Reglement, wordt elke onvoorziene gebeurtenis als een geval van overmacht beschouwd.
 • De Organisator, zijn personeel of derden op wie een beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de Wedstrijd, kunnen, met uitzondering in geval van opzet, in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken, andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met de Website; schade die verband houdt met de deelname aan de Wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd. De Organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval de tijdens de inschrijving doorgegeven gegevens van de deelnemer niet correct zijn, waardoor de Organisator de deelnemer in kwestie niet zou kunnen bereiken.
 • De Organisator zal een beslissing vellen over ieder geval dat niet expliciet in dit Reglement is vermeld en de nodige maatregelen nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de Organisator tevens dit Reglement aanpassen waar nodig. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

 • Door het doorgeven van uw gegevens gaat u ermee akkoord dat wij de door u meegedeelde persoonsgegevens verwerken voor de afhandeling van de Wedstrijd. Wij verwerken geen andere gegevens over u en verwerken ze niet voor andere doeleinden. De persoonsgegevens van de winnaars worden doorgegeven aan het marketingteam van Combell nv. In dit verband, verwerkt het team deze persoonsgegevens in de hoedanigheid van afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke.
 • In overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden en het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.)
 • U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.
 • U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan:
 • Uw gegevens zullen worden bewaard gedurende 10 jaar na het beëindigen van de Wedstrijd. U heeft het recht om uw gegevens vroeger te laten wissen als ze niet meer relevant zouden zijn.

Artikel 9: Respecteren van de regels

 • Het feit deel te nemen aan deze Wedstrijd houdt simpelweg de volledige aanvaarding van dit Reglement in. Dit geldt als contract tussen de Organisator en de deelnemers.
 • Daar komt nog bij dat de deelname aan de Wedstrijd een loyale houding van de deelnemer vereist, waarbij de regels en de rechten van de andere deelnemers absoluut moeten worden gerespecteerd.
 • De deelnemers worden geacht geen enkel deelnemingsprocédé uit te zoeken die niet strikt conform zou zijn met het Reglement.
 • Als de Organisator het niet respecteren van de deelnemingsvoorwaarden of elke andere vorm van bedrog, fraude of misbruik vaststelt, dan kan hij de deelnemer in kwestie onmiddellijk uitsluiten, of, indien dit het geval is, de ontvangen prijzen terugvorderen.
 • De deelnemers gaan ermee akkoord om de doorgegeven gegevens tijdens de deelname te laten controleren. Elke valse verklaring van de deelnemer aangaande identiteit of adres heeft de diskwalificatie van de deelnemer in kwestie tot gevolg. De Organisator behoudt zich het recht voor om wie fraude probeert te plegen in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd juridisch te vervolgen. De deelname aan de Wedstrijd houdt het aanvaarden van het Reglement en de resultaten van de Wedstrijd in. Bij onvoorziene problemen aangaande het Reglement, blijft enkel de Organisator bevoegd.

Artikel 10: Toegang tot het Reglement

 • Het Reglement is te vinden onder de link in bio op het Instagram-account van Combell en via een link in de Facebookpost waarmee Combell de wedstrijd aankondigt.

Artikel 11: Geschillen

 • Elke klacht aangaande de Wedstrijd moet schriftelijk en per aangetekend schrijven worden gericht aan de Organisator, en dit ten laatste dertig dagen na het einde van de Wedstrijd. De Belgische wet is uitsluitend van toepassing op dit Reglement.
 • Elk geschil voortvloeiend uit de Wedstrijd en dat niet middels een minnelijke schikking kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gent onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn/haar woonplaats.
 • In geval van een geschil kan u als consument ook een klacht indienen bij het Europese ODR-platform via de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.