eTIC-Handvest

Het Handvest is een vorm van deontologische code, waarop ICT leveranciers kunnen intekenen, waarmee ze garantie bieden op vlak van ethische dienstverlening aan KMO-klanten en waardoor het vertrouwen in deze leveranciers vergroot en aldus het correct zakendoen bevorderd wordt.

Samengevat gaat Combell als ondertekenend leverancier de volgende verbintenissen aan:

Goederen en diensten leveren die beantwoorden aan uw behoeften

Wij helpen u indien nodig uw behoeften en hun verwachte ontwikkeling te bepalen. Wij waken er in elk stadium van onze opdracht over dat de geleverde producten of diensten aan uw verwachtingen beantwoorden.

De omvang van het project duidelijk omschrijven

De offerte of het contract omschrijft duidelijk de inhoud van de opdracht wat betreft de leverbare middelen en producten en de leveringstermijn. Uitzonderingen en opties worden duidelijk vermeld.

Transparantie over kosten en termijnen

Wij bieden u een eenduidig overzicht van het totale budget en de vereiste tijdsduur om te voldoen aan al uw verwachtingen.

De contractuele bepalingen strikt naleven

Wij garanderen dat ons personeel en eventuele onderaannemers zich strikt zullen houden aan de contractuele bepalingen. Wij zullen u regelmatig "tussentijdse" ontwerpen ter goedkeuring voorleggen.

U informeren over onze hulpmiddelen en competenties

Wij verschaffen u de nodige informatie over de hulpmiddelen en competenties waarover wij en onze eventuele onderaannemers beschikken om uw project te verwezenlijken. Wij communiceren u duidelijk welke contractuele partijen zullen optreden als onderaannemer.

U beschermen als het onmogelijk blijkt de opdracht te voltooien

Wij geven aan welke maatregelen we zullen nemen als de opdracht niet kan worden voltooid doordat onze onderneming of een van onze onderaannemers ophoudt te bestaan of om welke andere reden ook. Wij zullen u op gezette tijden een overzicht geven van de vorderingen van het uit te voeren werk.

U duidelijke informatie verschaffen over uw intellectuele eigendomsrechten

Zodra de offerte is overhandigd, delen wij u expliciet mee welke intellectuele rechten aan u worden overgedragen en welke niet. De eventuele modaliteiten en beperkingen van de overdracht zullen schriftelijk worden verduidelijkt in het eigenlijke contract of in een aparte overeenkomst in bijlage.

Laten we onze samenwerking baseren op transparantie,
engagement en constructieve interactie! "

Combell en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Combell legt sinds jaren de klemtoon op een aantal waarden waarbij duurzaamheid beoogd wordt in onze activiteiten en onze relaties met medewerkers, klanten en leveranciers. Als snel groeiend bedrijf erkennen we de noodzaak op een formele manier vorm te geven aan ons engagement inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Top